Projecten die kans maken de Sign+ Award 2018 te winnen, moeten zijn gemaakt ná 1 januari 2017. Criteria die bij de beoordeling een rol zullen spelen, zijn onder andere originaliteit, de projectmatige en technische uitvoering, het innovatieve karakter en creatief materiaalgebruik. Inzenden kan tot 22 juni 2018. Elk bedrijf kan per categorie slechts met één project meedingen naar deze vakprijs.

Organisatie

De organisatie van de Sign+ Award 2018 is in handen van het vakblad Sign+ Magazine. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich bij de uitgever van Sign+ Magazine, Eisma Businessmedia, te Leeuwarden.
Het adres is:
Eisma Businessmedia
Celsiusweg 41
8912 AM Leeuwarden

T: +31 88 294 48 20
E: redactiesign@eisma.nl
I:  www.sign.nl/award

Deelname

 • Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door personen die actief zijn in of affiniteit hebben met de signbranche. In de communicatie richten we ons tot signmakers, maar zowel ontwerpers, opdrachtgevende partijen als uitvoerende bedrijven kunnen het initiatief nemen om een project voor te dragen.
 • Deelname aan de Sign+ Award 2018 is geheel gratis.
 • Meedoen kan door het insturen van een (online) ingevuld projectformulier, vergezeld van een kwalitatief goede foto (of foto’s) op minimaal formaat 13 x 18 cm of van digitaal beeldmateriaal. Voorwaarde is dat het beeldmateriaal is weggeschreven met een goede (hoge) kwaliteit (300 dpi, bij een minimaal formaat van 13 x 18 cm) en wordt aangeleverd in JPEG-formaat. Per project mogen maximaal 10 foto’s worden ingestuurd.
 • De organisatie gaat er vanuit dat de maker(s) van al het ingestuurde beeldmateriaal vooraf zijn (hun) toestemming heeft (hebben) gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal en dat dit dus, zonder claims, vrij kan worden gepubliceerd, zowel in print als op internet. Met andere woorden: Sign+ Magazine is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • Het innovatieve karakter van de inzending, hetzij qua ontwerp, creatief materiaalgebruik, constructie of toepassing, zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn voor de jury.
 • De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Met andere woorden: de deelnemer vrijwaart Sign+ Magazine voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn en de deelnemer vrijwaart Sign+ Magazine voor claims van geportretteerden.
 • Het ingevulde wedstrijdformulier en de foto’s moeten vóór 22 juni 2018 in het bezit zijn van de organisatie.
 • Voor de Sign+ Award 2018 kan worden ingeschreven in vijf categorieën:
  • Indoor Signage
  • Outdoor Signage
  • Architectural Signage
  • Voertuigreclame/fleetmarking/carwrapping
  • Tentoonstellings- en evenementenbouw
 • De jury behoudt zich het recht voor een project in een andere categorie in te delen dan waarvoor het is ingezonden. De jury is tevens gerechtigd – afhankelijk van het aantal inzendingen – een categorie toe te voegen of te laten vervallen. In het laatste geval worden projecten in een van de overige categorieën ingedeeld en blijven uiteraard meedingen naar de overall titel ‘Winnaar Sign+ Award 2018’.
 • Ingezonden projecten moeten na 1 januari 2017 zijn uitgevoerd of afgerond.
 • Per categorie kan elk bedrijf slechts één project inzenden.
 • Het invullen en opsturen van het wedstrijdformulier wordt gezien als een bewijs dat de eigenaar van het product of bedrijf of beeld dat wordt gebruikt in de uiting, evenals de andere betrokkenen bij het project, vooraf hun toestemming hebben gegeven. Als achteraf blijkt dat op dit punt toch rechten van derden worden geschonden, dan is de organisatie gevrijwaard van de consequenties.
 • De inzendingen worden niet teruggezonden. Alle voorgelegde materialen worden het bezit van Sign+ Magazine. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van of schade aan het materiaal.

Prijs en jury

 • De vakjury bestaat uit enkele gerenommeerde personen afkomstig uit verschillende disciplines in en rond de sign- en reclamewereld.
 • De vakjury werkt volstrekt onafhankelijk van de redactie en/of eventuele sponsoren van de Sign+ Award 2018.
 • Het secretariaat van de vakjury is ondergebracht bij de redactie van Sign+ Magazine.
 • In elke categorie worden drie inzendingen genomineerd, mits de categorie voldoende projecten van voldoende kwaliteit bevat. De vakjury beslist hierover.
 • De wedstrijd kent daarnaast één overall winnaar, die eveneens door de vakjury wordt bepaald. Dit project is gerechtigd de titel ‘Winnaar Sign+ Award 2018’ te voeren.
 • Alle categoriewinnaars ontvangen een award.
 • Naast een award ontvangt de overall winnaar een bedrag van 1.000,- euro.
 • Alle genomineerden zijn gerechtigd om met hun ingezonden project GRATIS deel te nemen aan de FESPA Awards 2019.
 • Juryleden en de bedrijven waar zij werken, zijn uitgesloten van deelname.
 • De jury kan besluiten ingezonden projecten in de praktijk te bekijken.
 • De genomineerde projecten worden in het vakblad Sign+ Magazine gepresenteerd en op de website www.sign.nl/award, zodat bezoekers van de site de gelegenheid krijgen om een stem uit te brengen op hún favoriet. Deze publieksstemming staat los van het oordeel van de vakjury.
 • Tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst in het najaar van 2018 zullen de categoriewinnaars bekend worden gemaakt. Tevens wordt dan de overall winnaar van de Sign+ Award 2018 bekendgemaakt.
 • De beslissing van de vakjury is definitief voor alles wat deze wedstrijd aangaat.

Overige

 • Sign+ Magazine behoudt zich het recht voor elk onderdeel van de wedstrijd af te gelasten. Als dat zou gebeuren, worden alle inzenders van wedstrijdformulieren hiervan in kennis gesteld.
 • Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat hun beeldmateriaal door Sign+ Magazine vrij kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinden of publicaties in het vakblad of op de website. De organisatie beroept zich op vrijwaring richting inzender, in het geval er bij publicatie onverhoopt toch inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
 • Door deelname aan de wedstrijd verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.